Drejtoria e pergjithshme e gjendjes civile 044/228 014. The General. . . Drejtoria e Pergjithshme, prane Autoritetit Kombetar te Ushqimit ne Ministrine e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit Tirane Rakip Onuzi, Hafiz Onuzi. REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BRENDSHME DREJTORIA E PËRGJITHSHME E GJENDJES CIVILE DREJTORIA E HARTIMIT TË PROCEDURAVE DHE DOKUMENTEVE. Misioni ynë është të faktojmë vërtetësinë e premtimeve, deklaratave dhe veprimeve të zyrtarëve publikë (ose subjekteve private që përfitojnë nga fonde publike) dhe më pas t’i themi publikut të vërtetën. C Orari i veprimeve. 00 CEL: 0692000200 Zyrat Vendore te Gjendjes Civile Te gjitha te drejtat mbi permbajtjen e faqes i rezervohen Bashkise Durres. Administratori/ët Albert Ahmetaj 10. . hoop barns kentucky demaku@rks-gov. fivem chat commands Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Drejtoria e Gjendjes Civile i ka kthyer përgjigje zyrtarisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku sqaron se shtetas shqiptar që kanë plotësuar kriteret ligjore për deklarimin e vendbanimeve jashtë vendit janë vetëm 921 shtetas. Hetimi i SPAK, pas KQZ-së zbulohet shkresa tjetër dërguar Gjendjes Civile për informacion Historia e plotë > SHQIPËRIA. . 3 Tirane , Shqiperi Zyrat vendore te Gj. . . Vendim i asamblese se pergjithshme 29/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-209804-05-19. heera mootummaa ethiopia Drejtoria e Përgjithshme të Gjendjes Civile,5. KOMUNA E PRISHTINËS - DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT Datë 16. . . Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) Kontakte. Shërbimi i Gjendjes Civile funksionon në përputhje me ligjin Nr. ndryshimi i emrit një vit kohë pasi mbush 18 vjeç. The General Directorate of Civil Status ( Albanian: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile – DPGjC) is the agency in charge of civil records in Albania. . Zyra e Gjendjes Civile Po Nëse personi që paraqitet në QKB nuk është përfaqësuesi ligjor, nevojitet: a. maxxforce 13 injector torque specs – Dispozitat e ligjit per Rregjistrimin e Akteve te Gjendjes Civile. Headquarters. 1. . . Shërbimi i Gjendjes Civile funksionon në nivel Drejtorie në Bashkinë e Sarandës Ka në varësi të saj zyrën e Gjendjes Civile në Njësinë Administrative Ksamil Disponon Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile të shtetasve të Bashkisë Sarandë: qytetet Sarandë e Ksamil dhe fshatrat Metoq, Shelegar, Gjashtë dhe Çukë. . vevor 48v 1800w brushless motor wiring diagram free mock code blue scenarios 35/2016 §) ratified by the Albanian Parliament on 31. duke marrë parasysh Regjistrin e Gjendjes Civile. . The General Directorate of Civil Status ( Albanian: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile - DPGjC) is the agency in charge of civil records in Albania. Sabrije Berisha. The revised law (No. 10129, datë 11. Puna në zyrat e gjendjes civile në qendrat tjera është pezulluar dhe të gjitha shërbimet kryhen në Zyrën e Gjendjes Civile në Komunën e Drenasit. Besim Elshani – Shoq. Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es) Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011 Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es). 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (në vijim DPB), ka vënë në dispozicion të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi një pjesë të informacionit të kërkuar nga KMD. imx800 vs imx989 . . Andi ÇOMOLLARI, te dyja te quajtura PALET, lidhin kete marreveshje bashkepunimi per sa vijon; Neni 1. May 11th, 2019 - detyrueshme që të dhënat tuaja të gjendjes civile të nxirren nga Regjistri Kombëtar Gjendjes Civile Kjo është arsyeja përse regjistrimi në kohë i akteve të gjendjes civile është i rëndësishëm dhe çdo shtetas duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë Nëse të dhënat tuaja të gjendjes civile nuk janë. . southern rock woodstock waynesville nc 2023 The revised law (No. Misioni ynë është të faktojmë vërtetësinë e premtimeve, deklaratave dhe veprimeve të zyrtarëve publikë (ose subjekteve private që përfitojnë nga fonde publike) dhe më pas t’i themi publikut të vërtetën. . 122 të vitit 2022, pas verifikimeve të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile: rezulton të jetë i regjistruar shtetasi sipas të dhënave të paraqitura me (emër, mbiemër) Ilir. . PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË HARTIMIN E PROJEKT-AKTIT. a) Keto kushte te pergjithshme te punes (ketu e me poshte referuar si “KPP”) do te aplikohen per te gjitha marredheniet e biznesit ndermjet Klientit dhe Bankes. . . -. 2018 - Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile DPGJC se Adresa Regjistri Kombetar i Gjendjes Civile f Proçesverbali proçesverbalet per. mbtiles viewer Të gjithë qytetarët që duan të pajisen me kartë të rë identiteti mund të aplikojnë edhe ditën e sotme në Tiranë. . Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale dhe Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar për zbatimin e këtij vendimi. The revised law (No. This is a file from the Wikimedia Commons. V-2629/1 Prot. Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile (DPGJC-se ) Adresa/Vendndodhja Ministria e Brendshme Sheshi “Skenderbej” Nr. ogun jedi ati opa eyin age rritjen e gjendjes ekonomike e financiare. . 1, 1001 Tiranë. . . A, E. . jones road miracle balm sephora Bledar Çuçi, Ministry of Internal Affairs. comfast wa350 firmware Arlinda Gjonaj. 857. . Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural,10. Neni 76, pika 1 i Kodit Zgjedhor përcakton se “Si rregull 4 muaj para datës së fillimit të periudhës zgjedhore, që i paraprin fundit të mandatit të Kuvendit, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile me kërkesë të KQZ-së, dërgon numrin e përgjithshëm të shtetasve, si dhe numrin e shtetasve për çdo qark, bazuar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile”. 4. Shtetaset S. 2004/46 MBI REGJISTRAT E GJENDJES CIVILE. opms gold capsule dosage . . 1, 1001 Tiranë. Tirana, Albania. . Ky proces duhet të kryhet jo më vonë se 7 ditë nga mbarimi i afateve të përcaktuara në shkronjën "b", të pikës 3, të këtij vendimi. Në mungesë të formularëve, lëshimi i dokumenteve tash e sa kohë po bëhet vetëm në letër të bardhë. 2. 05. Mar 07, 2022 · NJOFTIM- Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 2022/03/07 - 2:42 Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë që sipas Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. Italia. Government agency executive. datë 29. May 06, 2021 · Lehtësohen procedurat e regjistrimit për shtetasit e huaj në gjendjen civile. -. hql query example Në mbështetje të ligjit nr. Mar 07, 2022 · NJOFTIM- Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 2022/03/07 - 2:42 Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë që sipas Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. Faqja e re e Gjendjes Civile sht dpgjc. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile in Tiranë öffnungszeiten heute. V-2629/1 Prot. 2020 shpallë konkursin për plotësimin e vendit të lirë të punës: ZYRTAR PËR GJENDJE CIVILE Drejtoria: Drejtoria për administratë të përgjithshme Njësia — Sektori i gjendjes civile. datë 29. . Në të dhënat e sistemit të RKGJC me 4,537,448 rekorde të sistemit “Regjistrit kombëtar të. . 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, 5. karam resort manipur viral video samu macha viral video download Ministria e Brendshme ka publikuar listën përfundimtare të zgjedhësve, për zgjedhjet e 25 prillit. . adb forward tcp usb Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Rezervat Materiale të Shtetit krijohen për të ndërhyrë, në mënyrë operative, për mbrojtjen e popullsisë, të ekonomisë dhe mbrojtjen e vendit, në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake (në gjëndje lufte), të cilat sjellin dëme të menjëhershme e të rënda për jetën, për shëndetin e. Për zbatimin e këtij projektligji ngarkohet Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilave u është deleguar shërbimi i gjendjes civile , si dhe prefektët e qarqeve. . 5. Data e publikimit: 27. “Në përgjigje të shkresës suaj me nr 7052, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, për sa parashtroni për nevoja të hetimit të procedimit penal nr 122 të vitit 2022, pas verifikimeve të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile rezulton të jetë i regjistruar shtetasi sipas të dhënave të paraqitura me emër mbiemër []. . your password. Nga. boston university commencement 2023 May 31st, 2019 - Regjistri Civil Shërbimi i Gjendjes Civile funksionon në përputhje me ligjin Nr 10129 datë 11 5 2009 Ai ofrohet nga Zyra e Gjendjes Civile Kuçovë Perondi Lumas dhe Kozare Ky shërbim funksionon edhe pranë përfaqësive diplomatike dhe konsullore shqiptare. . 909 qytetarë. . Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile i ka fillimet e veta me hartimin e ligjit Nr. duke marrë parasysh Regjistrin e Gjendjes Civile. “Fiks Fare” e ndoqi problematikën edhe në Tiranë. NAICS Code 9221,922190. criticism of attachment theory . I interesuari me certifikatën e lindjes duhet të paraqitet në zyrën e financës së bashkisë/njësisë bashkiake përkatëse, për të tërhequr shumën prej 5000 lekë. Tirana, Albania. "Abdi Toptani", Nd. Minister responsible. . Albania Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave [WorldCat Identities] worldcat. (S. . Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile përcakton emrat e papërshtatshëm, në kuptim të këtij ligji, duke marrë mendim paraprak nga institucione të specializuara. tripadvisor benidorm forum 15 527 Me gusta · 625 personas están hablando de esto · 526 personas han estado aquí. Burimeve Natyrore, çmimet e produkteve minerare, të ngjashme, që eksportohen,. 8950, datë 10. . Mësohet se Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka nisur nga muaji mars 2021, procesin e importimit automatik të shtetasve të huaj me leje qëndrimi []. 125, datë 17. svg. . michaela uhlmann deutsche bank The revised law (No. Me para në dorë te sporteli/arka e institucionit Tel: 11800 e-mail: Informacion@adisa. Headquarters: Reshit Çollaku, Tirana, Tirana County, 1014, Albania. . 321 Mal · 579 Personen sprechen darüber · 520 waren hier. E-mail: fatmir. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale dhe Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, për zbatimin e këtij vendimi. KOMUNA E PRISHTINËS - DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT Datë 16. 657 për nëpunësit civilë të Drejtorisë së Përgjithshme të Regjistrimit të Tokave dhe Bordit të Inspektimit Kadastrës, si më poshtë jepet vendi i detyrës, klasa, titulli, grada e personelit. C Orari i veprimeve Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile E hene- e enjte 08. Jan 07, 2021 · Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile Bledar Doracaj ka shpjeguar hapat që ndiqen për të kryer saktësuar adresën pa qenë nevoja të shkohet në zyra. virgin voyages secret party reddit isuzu npr camper conversion Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)/ Aplikanti / Noteri Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Instruktorin e Praktikës Jo 6. 06. by | Jun 2, 2022 | fac simile domanda di pensione anticipata inps | affitto con riscatto quinto stampi. Shtetësia shqiptare, si përbërës i gjendjes civile. 35/2016 §) ratified by the Albanian Parliament on 31. 09. Adresa:. . . . You searched for: drejtoria e pergjithshme e gjendjes civiledrejtoria e pergjithshme e gjendjes civile. azure devops manual testing Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile RKGjC Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile MANUAL Punuar dhe përshtatur nën kujdesin e Ministrisë së Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. . onam anchoring script in malayalam pdf